1954

  •  Born in Hong KongKa-sing in 1954, photo taken by his father (Li Bo Kam)