1961

  •  Primary school, year 1, Guangzhou
Ka-sing in Guangzhou 1961, with aunt.