1958

  •  Kindergarten (for three years)


Ka-sing in Guangzhou, 1958