1961

 Primary school, year 1, Guangzhou

Ka-sing in Guangzhou 1961, with aunt.