1958

 Kindergarten (for three years)


Ka-sing in Guangzhou, 1958